Opstalderkontrakt - som fil

 

Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK)

 

 

§ 1 – Aftalens genstand og parter

 

 

Denne aftale om opstaldning af hesten

(hestens navn og chip eller pasnr.)

 

Er indgået mellem

Hestens ejer:

 

 

Navn:

Telefonnummer (mobil):

Email:

Adresse:

Postnummer og by:

Fødselsdato

(i det følgende kaldet ejeren)

 

og

 

Vejle Rideklub

Ibækvej 15

7100 Vejle

(i det følgende kaldet klubben)

§ 2 - Opstaldningsperiode

 

2.1 Aftalen træder i kraft ved oprettelse og løber indtil den opsiges af én af parterne.

 

§ 3 - Betaling

 

  1. Som vederlag for opstaldning af hesten betaler ejeren efter den til enhver tid gældende prisliste.
  2. Vejle Rideklubs betalingsmodul bruges til opkrævning.
    
      
  3. Opstaldningsprisen inkluderer facilitetskort.
  4. Prislisten fastsættes af bestyrelsen for klubben og fremgår af klubbens hjemmeside.
  5. Ejeren betaler pensionsprisen månedsvis forud, idet beløbet forfalder til betaling den første i måneden.
  6. Separat betaling af forbrug betales månedsvis forud. Eventuelle ændringer skal indberettes via betalingssystemet senest den 20. i måneden for at få virkning for den førstkommende måned.
  7. Fakturering og betaling sker via betalingssystemet. Ejeren er selv ansvarlig for at indberette ændringer hvorefter betalingen automatisk trækkes på det tilknyttede betalingskort den første i hver måned. Ejeren forpligter sig ved indgåelse af aftalen til at tilmelde et betalingskort hvorfra den månedlige betaling kan trækkes.
   Eventuelle fejl i indberetningerne, der medfører fejlbetaling, skal meddeles bogholderiet senest den 10. i måneden efter, at betalingen har fundet sted.
   Fejlen indberettes til info@vejlerideklub.dk.
  8. Forhøjelse af opstaldningsprisen kan ske med 1 måneds varsel til den første i en måned.
  9. Såfremt der ikke sker rettidig indbetaling, vil der blive fremsendt en rykker, hvorved der pålægges et rykkergebyr. Rykkergebyrets størrelse fremgår af den gældende prisliste.

       3.10 Manglende betaling bliver betragtet som misligholdelse af denne aftale.

 

§ 4 – Depositum og opstartsgebyr

 

  1. Som depositum indbetaler ejeren ved aftalens indgåelse beløb i henhold til gældende prisliste. Beløbet tilbagebetales til ejeren, når boksen afleveres tømt og rengjort og slutafregning har fundet sted.
  2. Ejer indbetaler desuden separat for opstart af bund – beløbet refunderes ikke.

 

§ 5 – Reservation

 

  1. Ejeren kan tage hesten ud 1 måned pr år, ejer bestemmer selv hvilken måned. Det vil sige, at ejeren ikke benytter boksen i hele den pågældende måned, og der opkræves reservationsgebyr i henhold til gældende prisliste. Boksen er fortsat reserveret til ejeren. Meddelelse om at hesten tages ud skal gives til klubben senest den 14. i måneden før.
  2. Ved reservation ud over som ovenfor anført skal der betales fuld boksleje, idet forholdet ellers betragtes som opsigelse af opstaldningsaftalen og medfører, at der vil ske slutafregning og eventuelt genudlejning af boksen til anden side.
  3. Den nævnte måde at reservere boksen på kan ikke benyttes i forbindelse med opsigelse af aftalen. Det vil sige, at hvis aftalen opsiges, så opsigelsesperioden løber i reservationsmåneden, skal der betales fuld opstaldningspris for denne måned. Bokse kan ikke reserveres ud over som beskrevet ovenfor.

 

§ 6 - Klubben er forpligtet til at:

 

  1. Stille boks og plads til sadeltøj til rådighed – se separat dokument vedr. regler for sadelrum. 
 
  1. Omgås og fodre hesten fagligt korrekt.
  2. Tilkalde dyrlæge og underrette ejeren i tilfælde af at hesten bliver syg. Denne aftale fungerer som fuldmagt for klubben til ud fra en konkret vurdering at kunne tilkalde dyrlæge i tilfælde af akut sygdom hos hesten.
  3. Påtage sig det erstatningsansvar klubben efter lovgivningen har for skader, som hesten måtte forvolde under opstaldning hos klubben.
  4. Forestå at tage klatter i hverdagene, og stille piller frem.
  5. Tilbyde foldordning (ud- og/eller indlukning) på hverdage mod særskilt betaling.
  6. Stille stråfoder til rådighed mod særskilt betaling, som ejeren selv vejer af.

 

§ 7 - Klubben er ikke forpligtet til at:

 

  1. Påtage sig noget ansvar for hestens eventuelle sygdom eller hestens liv og førlighed, herunder skader som hesten måtte pådrage sig under opstaldningen. Opstaldningen sker således på eget ansvar og under accept af risiko for sygdom og skader, som hesten måtte pådrage sig.
  2. Afholde udgifter vedrørende hesten, herunder udgifter til smed, dyrlæge m.v.
  3. Tegne forsikring, der dækker hest, sadeltøj eller andet udstyr.
  4. Passe, pleje og tilse hesten dagligt.

 

§ 8 – Ejerens forpligtelser

 

Ejeren er forpligtet til at:

 

  1. Påtage sig det erstatningsansvar, ejeren efter lovgivningen har for skader, som hesten måtte forvolde.
  2. Holde hesten lovpligtigt ansvarsforsikret.
  3. Benytte den til enhver tid af klubben anviste boks, idet ejeren ikke uden klubbens skriftlige samtykke kan disponere over den anviste boks til andet formål end opstaldning af ovennævnte hest.
  4. Holde hesten fagligt korrekt beskåret/beslået.
  5. Forestå udmugning og strø.
  6. Få hesten testet for orm eller at sørge for behandling herfor inden ankomst.
  7. Afholde udgifter i forbindelse med fælles ormekur, herunder godtgøre klubben udgifter, som klubben har afholdt på vegne af ejeren. Det er et krav, at hesten holdes vaccineret i overensstemmelse med vaccinationsprogrammet i henhold til DRFs reglement, samt at hesten bliver testet og behandlet for orm, når dette anbefales af klubbens dyrlæge.
  8. Sikre at hesten motioneres i overensstemmelse med reglerne i Lov om hold af heste.
  9. Passe, pleje og tilse hesten dagligt
  10. Være medlem af klubben.
 
   1.   Efterleve klubbens ordens- og adfærdsregler, herunder give klubbens personale og                     bestyrelsesmedlemmer adgang til den anviste boks og undlade at vanrøgte den.
   2.  Til en hver tid opdatere sig på klubbens hjemmeside om ordensregler, gældende priser etc.

 

  1. Sørge for, at hesten kan identificeres og har et pas. Ejeren påtager sig desuden ved indgåelse af denne aftale ansvaret for, at hestens pas kan

fremskaffes straks på kontrolmyndighedens forlangende eller i tilfælde af dyrlægebehandling.

   1. Klubben tilbyder mulighed for opbevaring af hestepas i individuelt aflåseligt småskab, hvortil der findes masternøgle, som klubbens personale besidder. For anvendelse af det til boksen hørende smårumsskab opkræves depositum på 300 kr. Beløbet tilbagebetales, når den udleverede nøgle til skabet returneres. Bortkommer nøglen opkræves gebyr på 300 kr. Det kan ikke forventes, at klubbens personale kan bistå med at finde hestens pas andre steder end i de af klubben tilbudte smårumsskabe. En ejer, der vælger ikke at benytte den tilbudte skabsløsning, er således selv ansvarlig for at komme til stede og fremvise passet i tilfælde af besøg fra kontrolmyndigheden. Klubbens personale vil da, hvis forholdene tillader det, forsøge at kontakte ejeren pr. telefon. Klubben kan dog uanset årsagen hertil ikke gøres ansvarlig for, at et hestepas ikke kan fremskaffes og forevises på forlangende.
   2. Omkostninger, herunder økonomiske sanktioner, som klubben måtte blive pålagt som følge af, at hestens pas ikke kan fremvises umiddelbart på kontrolmyndighedens forlangende, vil blive videreført til den/de ejere, der ikke har opfyldt forpligtelsen til at kunne fremvise passet umiddelbart. Hvis flere ejere har undladt at opfylde aftalen, vil udgiften, som klubben pålægges af denne grund, blive fordelt forholdsmæssigt mellem de pågældende.

8.12  Konsum
Såfremt hesten ikke er udtaget af konsum, er det ejer selv der har ansvaret for at holde logbog over hestens foder såfremt den tildeles andet foder end det klubben tilbyder.
Logbogen ska kunne fremvises til enhver tid.
Skulle der ved kontrol heraf blive udstedt bøde for manglende logbog/oplysninger mv. vil denne bøde blive pålagt ejer.

 

§ 9 - Opsigelse

 

  1. Denne aftale kan af begge parter opsiges med en måneds varsel til den første i en måned.
  2. Ved flytning skal ejeren aflevere den sidst benyttede boks i rengjort stand og bunden er fjernet fra boksen.
 
  1. I tilfælde af at anviste boks befinder sig i en stald, som lider undergang ved brand, stormskade eller lignende, kan klubben opsige aftalen uden forudgående varsel.
  2. Misligholdelse af denne aftales § 9, stk. 1 og 2 fra ejerens side medfører, at depositummet bortfalder og ikke tilbagebetales til ejeren.
  3. Bestyrelse/daglig leder har ret til at benytte fraflyttet boks 5 dage efter fraflytning. Dette medfører ikke refusion til fraflyttet opstalder for de eventuelt ubenyttede dage.

 

§ 10 - Misligholdelse

 

  1. Hvis en af parterne misligholder sine forpligtelser efter denne aftale, er den anden part berettiget til med omgående virkning at ophæve aftalen, hvorefter hesten skal flyttes. Der henvises i øvrigt til klubbens ordensregler og vedtægter.
  2. Hvis ejeren misligholder sine forpligtelser efter denne aftale, er klubben dog berettiget til for ejerens regning at foranledige aftalens enkelte punkter opfyldt.